Home » Articles » English Grammar » The way I teach grammar (Моят начин на преподаване)

Перфектни продължителни времена в английския език (Perfect progressive)

Аспектът на перфектните продължителни времена комбинира идеята на перфектни и продължителни времена - перфектна структура на BE и сегашно причастие на глагол или ing-form - HAVE BEEN DOING. HAVE е спомагателен глагол при сегашно перфектно продължително, HAD - при минало и, внимание - WILL при бъдеще.

 • I have been doing something (present perfect continuous)
 • I had been doing something (past perfect continuous)
 • I will have been doing something (future perfect continuous)

Още веднъж, от гледна точка на перфектния аспект можем да разделим употребата на две – Израз в перфектно продължително време с и без период от време.

Перфектни продължителни времена без период от време

I have (had, will have)  been doing something  - Изразява процес на прекъснато действие отнасящ се към ситуация сега, в миналото или в бъдеще.

Какво означава „процес на прекъснато действие”?

Сегашното причастие или ing-формата на глагола носи идеята на действие в процес (working, walking, waiting, running, sleeping… etc.), още, продължителният аспект носи идея на актуалност на извършваното действие.

Перфектният аспект при be – HAVE (HAD, WILL HAVE) BEEN – носи смисъл на завършеност, прекъснатост, гледайки назад във времето и в същото време отново актуалност към ситуация сега, в миналото или в бъдеще.

Всичко това определя перфектните продължителни времена като изключително конкретизиращи едно действие като прекъснат процес, който е изключително актуален към ситуация сега, в миналото или в бъдеще. Много често стой като причина за състояние или ситуация.

Ситуация: I am smiling. Why? – because I’ve been watching a comedy.

Усмихвам се защото гледах комедия. – Обърнете внимание, че изразът в перфектно продължително време ще преведем с израз отнасящ се към миналото спрямо ситуацията (или с израз изразяващ завършеност спрямо ситуацията)

 • I am exhausted (now) because I have been running.
 • I was exhausted (yesterday morning) because I had been running.
 • I will be exhausted (tomorrow morning) because I will have been running.

Трябва да кажем, че употребата на бъдеще перфектно продължително време, особено в този контекст (без период от време) е рядко срещана – По-обичайният израз би бил в бъдеще перфектно просто - … I will have run.

 

Както вече споменахме в статията за перфектните продължителни времена (част 1 - до тук), аспектът на перфектните продължителни времена комбинира идеята на перфектни и продължителни времена - перфектна структура на BE и сегашно причастие на глагол или ing-form:

 • … have been doing…
 • … had been doing…
 • … will have been doing…

HAVE е спомагателен глагол при сегашно перфектно продължително, HAD - при минало и, внимание - WILL при бъдеще.

От гледна точка на перфектния аспект разделихме употребата на две – Израз в перфектно продължително време с и без период от време.

Перфектни продължителни времена с период от време

 • I have been doing something for some time (present perfect continuous)
 • I had been doing something for some time (past perfect continuous)
 • I will have been doing something for some time (future perfect continuous)

Наличието на период от време внася идеята на непрекъснатост на действието в процес за този период от време. От друга страна перфектните времена носят идеята на връзка на действието с конкретната ситуация към която се отнасят. Винаги имаме фокус върху ситуацията, която можем да приемем като граница във времето. При сегашните перфектни времена тя е сега, при миналите - момент или ситуация в миналото, спомената или ясна в контекст, при бъдещите - момент или ситуация в бъдещето.

С други думи I have been doing something for some time – изразява непрекъснатост на действие в процес за период от време до момента на ситуацията „сега” или този израз ни казва колко протича едно действие до сега. Забележете изключителната специфика на израза – едно конкретно действие в процес до сега. Съответно при миналите и бъдещите перфектни продължителни времена границата във времето ще бъде конкретизирана в миналото или бъдещето, тоест винаги ще съществува момент или ситуация (които аз нарекох граница във времето) към които ще се отнесе съответното действие.

 • I have been waiting for more than an hour. (up to now)

Чакам повече от час … (до сега)

 • I had been waiting for more than an hour by the time you came yesterday.

Бях чакал повече от час до момента когато дойде вчера. Моментът (до кога) е винаги ясен в контекст.

 • I will have been waiting for more than an hour when you come tomorrow.

Ще съм чакал повече от час когато дойдеш утре. Още веднъж момента към който се отнася действието в процес е ясен в конкретната ситуация в бъдещето. Трябва да кажем, че употребата на бъдещи перфектни продължителни времена не е често срещана.

Трябва да споменем също, че перфектните продължителни времена ще стоят добре с глаголи, носещи действие в смисъла си и глаголи, който изразяват състояния или смисълът им се фокусира върху завършеността и резултата от действието, логично, няма да стоят добре в тези времена.

 • I have known you for 6 months CORRECT!!!
 • I have been knowing you … - WRONG!!! (Глаголи като know, like, hate, understand, see, hear … etc. не стоят добре в продължителни времена изобщо)

Since  като предлог при перфектните времена ще въвежда началото на периода от време, това което идва след since е момент в миналото.

 • Since the war – от войната (насам)
 • Since last week – от мината седмица
 • Since they came yesterday – от както дойдоха вчера.

He has been driving in his car since morning. – Шофира с колата си от сутринта.

Category: The way I teach grammar (Моят начин на преподаване) | Added by: Teacher_Koce (2016-09-09)
Views: 855 | Tags: английска граматика, Teacher Koce, перфектни продължителни времена
Total comments: 0
avatar